Vlindertuin; Blijft ie??

Over de Vlindertuin zijn door de FNP-gemeenteraadsfractie vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders.
Dit zijn de vragen

Skriftlike fragen fan de FNP Fraksje Ljouwert oan it kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders sa
as bedoeld yn artikel 41, earste lid fan it reglemint fan oarder fan de gemeenteried fan Ljouwert.
Underwerp: Flintertún Nijlân – Fier Fryslân.

Ljouwert 11-2-2019.

Acht kolleezje.

De FNP fraksje hat kennis nommen fan de brieven dy’t it wykpanel Nylân nei de gemeente stjoerd
hat wêryn de soargen oangeande de evt ferkeap fan it stik grûn der’t de flintertûn op realisearre is
beneamd wurde. Fanôf de simmer fan 2018 spilet dizze saak en der is foar de wyk Nylân noch gjin
dúdlikens.
De FNP Fraksje hat derom de folgjende fragen:
  1. Hoe konkreet binne de plannen om it stik grûn (flintertûn) te ferkeapjen oan Fier Fryslân?
  2. Wat doel hat Fier Fryslân my it stik grûn?
  3. Kin de Wyk noch ynfloed ha op de plannen?
  4. Wol en kin de gemeente dit prachtige stikje mienskipsgrûn, dat troch de wyk sels bewurke en byholden wurdt, yn stân hâlde ?
  5. Is de gemeente ree om yn gesprek te gean my it wykpanel en dêryn heldere ynformaasje te
  6. ferstrekken en serieus yngean op de fragen en soargen die it Wykpanel yn harren brieven fan 12-6-2018 en 10-1-2019 neamd hat?
Wy soene hjir graach antwurd op hawwe wolle binnen de dêrfoar stelde termyn.
FNP Fraksje Ljouwert
Hinke Roorda
Fraksje-assistint
0
0
0
s2smodern

Blijf op de hoogte van nieuws, foto's en evenementen

Contact

Adres


Surinamestraat 31
8931 CX Leeuwarden
058-2885403

Facebook

© Copyright Wijk Nijlân  |  Login  |  Privacy Statement  |  Ontwerp WebSpinner